U.S.-WASHINGTON D.C.-GIANT PANDA-BAO BAO-SENDING OFF-CHINA U.S.-WASHINGTON D.C.-GIANT PANDA-BAO BAO-SENDING OFF-CHINA