Jaipur: Dark clouds loom over Jaipur, on May 16, 2016. (Photo: Ravi Shankar Vyas/IANS)