Kolkata: CAB chief Sourav Ganguly with CAB joint secretary Abhishek Dalmiya visits Eden Gardens in Kolkata, on March 9, 2016. (Photo: Kuntal Chakrabarty/IANS) Kolkata: CAB chief Sourav Ganguly with CAB joint secretary Abhishek Dalmiya visits Eden Gardens in Kolkata, on March 9, 2016. (Photo: Kuntal Chakrabarty/IANS) Kolkata: CAB chief Sourav Ganguly with CAB joint secretary Abhishek Dalmiya visits Eden Gardens in Kolkata, on March 9, 2016. (Photo: Kuntal Chakrabarty/IANS) Kolkata: CAB chief Sourav Ganguly with CAB joint secretary Abhishek Dalmiya visits Eden Gardens in Kolkata, on March 9, 2016. (Photo: Kuntal Chakrabarty/IANS)